1-اهمیت خود شناسی در چیست

الف-لازمه کمال انسان است             ب-پیش نیاز  جهان شناسی است       ج-مقدمه خداشناسی است.      د-همه موارد

2-کدام گزینه زیر در مورد دیدگاه الهی در مورد حقیقت انسان نادرست است؟

الف-انسان مرکب از جسم و روح است.                      ب-بعد روحانی انسان را نمی توان با قوانین تجربی شناخت.

ج-قوانین حاکم بر حقیقت انسان، مادی است.                    د-ابزار شناخت حقیقت انسان غیر تجربی است.

3-کدام گزینه زیر مشمول شناخت نظری است؟

الف-ظلم صفت ناپسندی است.     ب-انسان باید عادل باشد.     ج-اجتماعی نقیضین محال است .   د-بدی را به خوبی پاسخ دهید.

4-کدامیک از ابزارهای شناخت بشری عاری از خطاست؟

الف-چشم و گوش انسان                            ب-وحی                        ج-قوه عقلانی                 د- شهود عرفانی

منبع : سلسله دروس معارف اسلامی |سوالهای امتحانی اندیشه اسلامی یک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
برچسب ها : انسان ,شناخت ,حقیقت ,حقیقت انسان ,کدام گزینه