1- هدف نهایی از آفرینش انسان چیست؟

الف-برخورداری از رفاه دنیوی    ب-کسب مقام خلیفه اللهی در زمین   ج- نیل به سعادت اخروی      د-رواج فضائل اخلاقی

2-کدام گزینه زیر در مورد شریعت الهی  نادرست است؟

الف- شرایع الهی ،سیر تکاملی دارند.        ب-احکام سابق که مخالف با شریعت جدید است، از درجه اعتبار ساقط است.

ج- شریعت ها از اعتبار مساوی برخوردار نیستند.              د-هر پیامبری دارای یک شریعت مستقل است

3- كدام ابلاغي است كه اگر پيامبر انجامش نمي داد به قول قران رسالت خدا را انجام نمي داد؟

الف- اعلام اكمال دين و اتمام نعمت                                   ب-اعلام ولايت علي ابن ابي طالب بر مردم

ج-اعلام ضرورت محبت اهل بيت                                 د-ابلاغ دوستي و محبت حضرت علي

4- منابع معتبر فقه شيعه كدام است؟            

 الف- كتاب - سنت - عقل - اجماع           ب- كتاب - عقل -قياس - اجماع  

ج- قرآن سنت قياس استحسان              د- قرآن سنت قياس عقل     

منبع : سلسله دروس معارف اسلامی |سوالهای اندیشه اسلامی دو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیمسال دوم 97-1396
برچسب ها : شریعت ,قياس ,اعلام