1-اولین سخنی که حضرت عیسی(ع) در گهواره خطاب به بنی اسرایل گفت چه بود؟

الف-اقرار به نبوت خود     ب-اقرار به بندگی خود از خدا   ج-سفارش به نماز و زکات    د- سفارش نیکی به مادرش

2-تصمیم به قتل حضرت عیسی ع توسط چه کسانی انجام شد؟

الف-علمای یهود   ب-برخی از اشرار مسیحی  ج-کفار و مشرکین بیت المقدس   د-مرتدین مسیحی

3-اسراییل لقب کدامیک از اشخاص زیر است؟

الف-اسحاق                        ب-سموئیل                    ج-یهودا                                  د-یعقوب

منبع : سلسله دروس معارف اسلامی |سوالهای امتحانی اندیشه اسلامی 2 ترم تابستانی سال 1397
برچسب ها : حضرت عیسی