1-کدام گزاره زیر در باره علوم تجربی نادرست است؟

الف- تنها گزاره معنا دار است .                 ب-وظیفه آن کشف رابطه دو پدیده مادی است.  

ج-در باره مسایل ماوراء ماده سکوت می کند.   د-با آن نمی توان همه قلمرو شناخت را بررسی کرد

2--کدام عبارت زیر در مورد رابطه بین ایمان با علم و معرفت نادرست است؟

الف-ایمان مبتنی بر علم و معرفت است.          ب-اگر علم و معرفت باشد ایمان هم ضرورتا هست.

ج-اگر علم و معرفت نباشد ایمان هم ضرورتا نیست.           د- علم و معرفت مقدمه ایمان است

3--انگیزه فاعل برای صورت دادن یک کار  جز کدامیک از علتهای زیر است؟

الف-علت غایی                    ب-علت فاعلی               ج-علت مادی         د-علت صوری                     

منبع : سلسله دروس معارف اسلامی |سوالهای امتحانی اندیشه اسلامی یک ترم تابستان 1397 دانشکده ریاضی دا خواجه نصیر
برچسب ها : معرفت ,ایمان ,است؟ ,نادرست است؟